Regulamin

Regulamin portalu www.zdrowywybor.pl
§ 1 Postanowienie ogólne.
1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z portalu umieszczonego pod adresem: www.zdrowywybor.pl (dalej „Portal”) oraz cel jego utworzenia. Uczestnik winien korzystać z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem oraz z celami opisanymi poniżej.
2. Administratorem Portalu jest spółka Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471297, NIP 5272643921, o kapitale zakładowym w wysokości 372.000.000 zł opłaconym w całości, numer telefonu +48 42 200 75 55, adres poczty elektronicznej: pgf.sa@pgf.com.pl (zwana dalej „Administratorem”).
3. Podstawowym celem Portalu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych i multimedialnych o szeroko pojętej tematyce zdrowia oraz usług i narzędzi pomagających w osiągnięciu dobrej formy fizycznej, prowadzeniu zdrowego trybu życia i zachowaniu zdrowia. Portal jest platformą umożliwiającą poszerzenie wiedzy z zakresu zdrowia, sportu, dietetyki, medycyny, farmacji oraz tematyki lifestylowej – dotyczącej życia codziennego. Dodatkowo Portal udostępnia Uczestnikom rozrywkę w postaci horoskopu, gier oraz konkursów.
4. Zasady konkursów organizowanych przez Administratora na Portalu, będą każdorazowo określane w regulaminach konkursów, zamieszonych na Portalu.
§ 2 Uczestnicy Portalu
1. Przeglądanie zasobów Portalu jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Każdy użytkownik Internetu, który posiada konto na portalu społecznościowym Facebook, ma możliwość umieszczania komentarzy przy Treściach dostępnych na Portalu („Komentarze”)
2. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. Przeglądanie zasobów Portalu oraz umieszczanie Komentarzy na Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Osoby, które zarejestrują się w Portalu, będą otrzymywać na wskazany adres e-mail Newsletter zawierający informacje o artykułach umieszczonych na Portalu, o aktualnych promocjach produktów oraz materiały marketingowo-informacyjnych o tematyce zdrowotnej (dalej „Newsletter”).
4. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu oraz aktywowanie Konta poprzez link aktywacyjny, niezwłocznie przesłany na email wskazany w formularzu rejestracyjnym.
5. Przeglądanie treści dostępnych na Portalu nie wymaga zarejestrowania się w Portalu.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: imię oraz adres e-mail.
7. Uczestnik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Portalu według wskazówek wskazanych w zakładce „Pomoc.”
8. Po usunięciu Konta Uczestnika:
a) Uczestnik nie będzie otrzymywał Newslettera,
b) Komentarze umieszczone w Portalu przez Uczestnika pozostają dostępne w obszarze Portalu,
9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Uczestnika Portalu oraz treści umieszonych przez Uczestnika Komentarzy, bez uprzedniego podania przyczyny, w przypadku, gdy:
a) Uczestnik w swoich działaniach dokonywanych w obszarze Portalu narusza przepisy obowiązującego prawa,
b) Uczestnik publikuje w Portalu Komentarze, które Administrator uzna za obraźliwe dla innych,
c) Uczestnik nie zaakceptuje zmian dokonanych przez Administratora w treści Regulaminu na podstawie § 9 pkt 4,
d) Uczestnik podejmuje działania, które chociażby pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Portalu, do których taki Uczestnik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Portalu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,
e) Uczestnik w jakikolwiek sposób działa na szkodę Portalu, Administratora lub innych Uczestników Portalu,
f) Uczestnik narusza inne postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3 Treści umieszczane w Portalu
1. Poszczególne elementy zawartości Portalu (tekstowe, graficzne, zdjęcia, aplikacje, bazy danych i inne) („Treści”), są przedmiotem autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, przysługujących Administratorowi bądź osobom trzecim i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów prawa. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Uczestników z elementów zawartości merytorycznej, funkcjonalnej i graficznej Portalu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. W szczególności nie jest dopuszczalne zwielokrotnianie wskazanych wyżej materiałów bądź ich opracowań oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, jak również dokonywanie, przede wszystkim w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania utworów i baz danych udostępnionych w Portalu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do umieszczania w Portalu jedynie takich Komentarzy, których udostępnianie za pośrednictwem Portalu nie będzie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a także, że nie będzie ono naruszać praw osób trzecich, w szczególności – dóbr osobistych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Z powyższego tytułu Uczestnik przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność.
3. Umieszczanie Komentarzy w Portalu jest jednoznaczne z udzieleniem przez niego nieodpłatnej zgody na udostępnianie za pośrednictwem Portalu wszelkich umieszczonych w nim przez Uczestnika Treści do wiadomości publicznej, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie.
4. Uczestnik Portalu jest zobowiązany do:
a) niepodejmowania działań takich jak:
– rozsyłanie lub umieszczanie w Portalu nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
– kilkukrotna rejestracja Uczestnika w Portalu;
b) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Uczestników oraz dla Administratora Portalu.
c) niezwłocznego powiadomienia Administratora, w sposób określony w § 8 pkt. 2 niniejszego Regulaminu o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia z Portalu – bez uprzedniego powiadomienia o tym Uczestnika – umieszczonych przez niego Komentarzy, jeśli otrzymał on urzędową albo inną wiarygodną wiadomość, że określone Komentarze opublikowane w Portalu:

a) naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa, w tym – prawa własności intelektualnej osób trzecich, jak – prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających, prawa autorskie, prawa pokrewne, a także inne prawa osób trzecich;
b) naruszają lub mogą naruszać dobre obyczaje;
c) nawołują do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;
d) propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;
e) promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych;
f) zawierają wulgaryzmy;
g) są bezpośrednimi atakami na innych Uczestników Portalu;
h) są reklamami;
i) są spamem;
j) zawierają dane osobowe lub kontaktowe innych osób niż Uczestnik umieszczający Komentarze te dane zawierające;
k) dotyczą prywatnego lub osobistego życia innych Uczestników, chyba że są to informacje ściśle związane z celem Portalu określonym w § 1 pkt 3;
l) zostały wprowadzone przez osobę podszywającą się pod innych Uczestników.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawny charakter Komentarzy umieszczanych przez Uczestników Portalu lub związanej z nimi działalności w zakresie innym, aniżeli określony w art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 4 Newsletter
1. Moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi wysyłki Newslettera („Umowa”) następuje w chwili akceptacji przez Uczestnika linku aktywacyjnego, który przesyłany jest automatyczne na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika zgodnie z § 2 ust 4 Regulaminu. Wraz z wiadomością zawierającą link aktywacyjny do Usługobiorcy zostanie przesłany link do treści niniejszego Regulaminu.
2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
3. Uczestnik może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. Administrator może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu miesięcznego, bez wskazania przyczyn wypowiedzenia.
4. Uczestnik może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, aktywując znajdujący się w każdym przesyłanym Newsletterze link z żądaniem usunięcia adresu e-mail z bazy Administratora.
5. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
§ 5. Ochrona danych osobowych
1. W związku ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, Uczestnicy przekazują Administratorowi swoje dane osobowe.
2. Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu – Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3, 91-342 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471297, NIP 5272643921, o kapitale zakładowym w wysokości 372.000.000 zł opłaconym w całości.
3. Administrator jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu zgodnego z Regulaminem świadczenia usługi drogą elektroniczną..
4. Administrator w celu realizacji usługi Newslettera przetwarza dane Uczestników w postaci ich adresu e-mail oraz imienia.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz prawo żądania ich usunięcia.
6. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorcy, stosując niezbędne środki ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.
7. Portal zawiera artykuły, komentarze, gdzie Uczestnicy o podobnych zainteresowaniach lub problemach zdrowotnych mogą dzielić się informacjami i udzielać sobie wzajemnego wsparcia. Ujawnione w ten sposób informacje (w tym imię i nazwisko Uczestnika oraz jego wizerunek) mogą zostać przeczytane i pobrane przez osoby trzecie a następnie zostać wykorzystane w sposób, który pozostaje poza kontrolą lub wiedzą Administratora, w tym również w celu kontaktowania się z osobą, której udostępniane dane dotyczą.

§ 6 Odpowiedzialność Administratora
1. Administrator Portalu prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu, zapewniając poprawność jego działania. Jednakże Administrator Portalu nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Portalu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
2. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Portalu.
3. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zawartość treści w komentarzach, jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych w ramach Portalu przez Uczestników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność oraz szkody spowodowane zawartością Komentarzy lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych w ramach Portalu przez Uczestników,
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Uczestników – w związku z korzystaniem z Portalu – praw osób trzecich;
4. Z faktu, że Portal może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Administrator Portalu ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Portalu w sposób sprzeczny z jego informacyjnym i społecznościowym charakterem. Administrator Portalu nie zezwala na użytkowanie Portalu w celu prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody Administratora oraz na pobieranie jakichkolwiek treści Uczestników z Portalu za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania. Zastrzeżenie to dotyczy przede wszystkim tych treści i funkcjonalności umieszczonych przez Administratora w Portalu, które są przedmiotem licencji udzielonych Administratorowi przez podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw majątkowych i z powyższych względów korzystanie z nich przez Uczestników Portalu winno być zgodne z niekomercyjnym charakterem ich publikacji w Portalu.
6. W przypadku chęci prowadzenia działalności komercyjnej w ramach Portalu lub pobrania treści Uczestników z Portalu, Uczestnik powinien każdorazowo zgłosić się do Administratora na adres mail: kontakt@zdrowywybor.pl w celu zawarcia stosownej umowy.

§7. Reklamacje
1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu oraz świadczenia przez Administratora usługi wysyłki Newslettera za pośrednictwem Portalu można zgłaszać za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, pocztą na adres Administratora lub na adres e- mail: kontakt@zdrowywybor.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne skierowane do Administratora zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany adres e-mail.
§ 8 Warunki techniczne świadczenia usług
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:
a) połączenie z siecią Internet;
b) przeglądarki internetowe. Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”
c) posiadanie poprawnie skonfigurowanego adresu email
2. Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym Uczestnika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym Uczestnika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Portalu.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Uczestników Portalu niniejszego regulaminu proszę kierować na wskazany powyżej adres lub na adres e- mail: kontakt@zdrowywybor.pl
3. Uczestnikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ kc przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi przed mediatorem oraz sądem polubownym, a także skierowania sprawy, za zgodą obu stron, do stałego polubownego sądu konsumenckiego działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu mającej wpływ na prawa lub obowiązki Uczestników Portalu, Administrator powiadomi Uczestników na stronie Portalu z 7-dniowym wyprzedzeniem.